THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐÃ KẾT THÚC