VỀ DANH MỤC TIÊU CHÍ 1.1 TIÊU CHÍ 1.2                                                                  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú/Minh chứng dùng chung Xem nội dung minh chứng
Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
1 H1.1.1.1 Quyết định công bố sứ mạng và mục tiêu của trường ...        
2 H1.1.1.2 Chiến lược phát triển trường Đại học....        
3 H1.1.1.3 Biên bản rà soát điều chỉnh thay đổi từ sứ mạng và mục tiêu...        
4 H1.1.1.4 Quyết định công bố sứ mạng và mục tiêu ....        
             
             
             
Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện
1 H1.1.2.1 Luật giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam        
2 H1.1.2.2 Luật giáo dục đại học 2012