VỀ DANH MỤC TIÊU CHÍ 2.1 TIÊU CHÍ 2.2 TIÊU CHÍ 2.3 TIÊU CHÍ 2.4 TIÊU CHÍ 2.5 TIÊU CHÍ 2.6 TIÊU CHÍ 2.7                
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tiêu chuẩn 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú/Minh chứng dùng chung Xem nội dung minh chứng
Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường Đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường
1 H2.2.1.1 Quyết định về việc chuẩn bị mở trường....        
2 Quyết định về việc thành lập trường ...        
3 Quyết định về việc thành lập....        
4 H2.2.1.2 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học....