VỀ DANH MỤC TIÊU CHÍ 3.1 TIÊU CHÍ 3.2 TIÊU CHÍ 3.3 TIÊU CHÍ 3.4 TIÊU CHÍ 3.5 TIÊU CHÍ 3.6                          
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tiêu chuẩn 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú/Minh chứng dùng chung Xem nội dung minh chứng
Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp
1 H3.3.1.1 Chương trình đào tạo trình độ đại học        
2 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ        
3 Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ        
4 Chương trình đào tạo đại học giai đoạn 20...        
5 Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ 20...        
             
             
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
1   Chương trình đào tạo Đại học        
2   Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ        
3   Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ