BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
DANH MỤC MINH CHỨNG PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tiêu chuẩn 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
Tiêu chuẩn 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tiêu chuẩn 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Tiêu chuẩn 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
Tiêu chuẩn 6: NGƯỜI HỌC
Tiêu chuẩn 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tiêu chuẩn 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tiêu chuẩn 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC
Tiêu chuẩn 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH